СПОЉНА СЛУЖБА

Спољна служба за заштиту архивске грађе и стручни надзор 

Милован Ристић
Телефон : 013/317-344, локал 15
E-mail: arhivs@panet.rs

Служба за заштиту архивске грађе, једна је од најзначајнијих служби Историјског архива у Панчеву. Њен задатак је да врши надзор над правилникм архивирањем и чувањем архивске грађе и регистратурског материјала, док се још налази код стваралаца, од њиховог настанка до предаје Историјском архиву.

Ствараоци архивске грађе и регистратурског материјала, чије су регистратуре у надлежности Историјског архива у Панчеву, јесу органи управе, судови, привредна предузећа, образовне установе, установе културе, здравствене установе, јавна предузећа и друга регистрована правна лица, на на територији Града Панчева, Општине Панчево и Општина Алибунар, Ковачица, Ковин и Опово.

Архивска грађа која се налази код регистратура (установа, државних органа, јавних предузећа и друго), представља културно добро и као таква подлеже под примену Закона о културним добрима.

Служба за заштиту архивске грађе, обилази ствараоце архивске грађе и регистратурског материјала и увидом у њихово стање и сређеност утврђује да ли су испуњени законски услови у погледу чувања и заштите архивске грађе и регистратурског материјала.

Ова обавеза проистиче из одредаба члана 37. И 38. Закона о културним добрима (Службени гласник РС, број 71/94).

Контролу и надзор над сређивањем архивске грађе и регистратурског материјала, која се налази код регистратура ( установа, државних органа, јавних предузећа и друго…), врши Архив као своју Законом утврђену надлежност (Службени гласник РС, број 71/94, члан 76. Став1, тачка 1).

Када овлашћени радник Службе за заштиту архивске грађе, Историјског архива у Панчеву, Записником констатује затечено стање, тада на основу Закона налаже предузимање мера за отклањање утврђених недостатака (Службени гласник РС, број 71/94, члан 76. Став 1, тачка 2).

Основни извор права у области заштите архивске грађе као културног добра је Закон о културним добрима (Службени гласник РС, број 71/94), којим је дефинисан појам архивске грађе, обавезе стваралаца у погледу чувања, као и поступци издвајања безвредног регистратурског материјала и примопредаје грађе.

Према овом Закону, ствараоци архивске грађе и регистратурског материјала, обавезни су да доносе опште акте и правилнике у вези са начином чувања и евидентирања архивске грађе и регистратурског матеројхала, међу којима је најважнија Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања, која се примењује тек када се са њом сагласи Служба за заштиту архивске грађе Историјског архива у Панчеву (Службени гласник РС, број 71/94, члан 37 и 38).

Служба за заштиту архивске грађе пружа стручну помоћ ствараоцима архивске грађе и регистратурског материјала, у извршењу законских обавеза.