SPOLJNA SLUŽBA

Spoljna služba za zaštitu arhivske građe i stručni nadzor

Milovan Ristić
Telefon: 013/317-344, lokal 15
E-mail: arhivs@panet.rs

 
Služba za zaštitu arhivske građe jedna je od najznačajnijih službi Istorijskog arhiva u Pančevu. Njen zadatak je da vrši nadzor nad pravilnim arhiviranjem i čuvanjem arhivske građe i registraturskog materijala, dok se još nalazi kod stvaralaca, od njihovog nastanka do predaje Istorijskom arhivu.
Stvaraoci arhivske građe i registraturskog materijala čije su registrature u nadležnosti Istorijskog arhiva u Pančevu, jesu organi uprave, sudovi, privredna preduzeća, obrazovne ustanove, ustanove kulture, zdravstvene ustanove, javna preduzeća i druga registrovana pravna lica na teritoriji grada Pančeva i opština Alibunar, Kovačica, Kovin i Opovo.
Arhivska građa koja se nalazi kod registratura (ustanova, državnih organa, javnih preduzeća i drugo), predstavlja kulturno dobro i kao takva podleže pod primenu Zakona o kulturnim dobrima.
Služba za zaštitu arhivske građe obilazi stvaraoce arhivske građe i registraturskog materijala i uvidom u njihovo stanje i sređenost utvrđuje da li su ispunjeni zakonski uslovi u pogledu čuvanja i zaštite arhivske građe i registraturskog materijala.
Ova obaveza proističe iz odredaba člana 37. i 38. Zakona o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS”, broj 71/94).
Kontrolu i nadzor nad sređivanjem arhivske građe i registraturskog materijala koji se nalaze kod registratura (ustanova, državnih organa, javnih preduzeća i drugih), vrši Arhiv kao svoju Zakonom utvrđenu nadležnost („Službeni glasnik RS”, broj 71/94, član 76, stav 1, tačka 1).
Kada ovlašćeni radnik Službe za zaštitu arhivske građe Istorijskog arhiva u Pančevu Zapisnikom konstatuje zatečeno stanje, tada na osnovu Zakona nalaže preduzimanje mera za otklanjanje utvrđenih nedostataka („Službeni glasnik RS”, broj 71/94, član 76, stav 1, tačka 2).
Osnovni izvor prava u oblasti zaštite arhivske građe kao kulturnog dobra je Zakon o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS”, broj 71/94), kojim je definisan pojam arhivske građe, obaveze stvaralaca u pogledu čuvanja, kao i postupci izdvajanja bezvrednog registraturskog materijala i primopredaje građe.
Prema ovom Zakonu, stvaraoci arhivske građe i registraturskog materijala obavezni su da donose opšte akte i pravilnike u vezi sa načinom čuvanja i evidentiranja arhivske građe i registraturskog materijala, među kojima je najvažnija Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, koja se primenjuje tek kada se sa njom saglasi Služba za zaštitu arhivske građe Istorijskog arhiva u Pančevu („Službeni glasnik RS”, broj 71/94, član 37. i 38).
Služba za zaštitu arhivske građe pruža stručnu pomoć stvaraocima arhivske građe i registraturskog materijala u izvršenju zakonskih obaveza.